Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Prawo karne Toruń
23 września 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wliczają się w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, głównym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie dokonania czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie szeroki zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze sfery darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do przygotowania takiego aktu niezbędne jest spełnienie paru warunków. Między innymi w czasie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie wyciągi, odpisy i kopie mogą zostać porównane z pierwowzorami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może powodować skutki prawne. Strona, która składa oświadczenie, może tego dokonać w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument i sporządza protokół z całego działania. Jeżeli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny ma odpowiednią formę i nie może zostać zastąpiony przez sprawozdanie lub notkę urzędową. Zwykle notariusz spisuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w przypadku, kiedy osoby podpisane na wekslu nie regulują swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – z reguły, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe lub dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zawarte są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może wziąć wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje wypis, odpis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok