Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Prawo karne Toruń
23 września 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wliczają się w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek oraz transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są dowodem dokonania czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie szeroki zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami z działu sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Często są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego poświadczenia potrzebne jest spełnienie paru wymogów. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z oryginałami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zazwyczaj otrzymuje strona przeciwna, a dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument oraz przygotowuje protokół z pełnego działania. Jeżeli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny ma odpowiednią budowę oraz nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest również konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, kiedy osoby podpisane na wekslu nie płacą swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w konkretnych sytuacjach – zazwyczaj, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną potwierdza protokół, w którym zapisane są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może odebrać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi zawierać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Skończony projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok